Sunday, March 20, 2016

က်ားတစ္ေကာင္၏ စြန္႔စားခရီးရွည္

ေကာ့ကရိတ္အနီးရြာတစ္ရြာတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ က်ားကို ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့စဥ္ ဓာတ္ပံု − WCS
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ တစ္မုိင္ခဲြအကြာရွိ ေရလယ္ကုန္းေက်းရြာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္က ေက်းရြာသားႏွစ္ဦးကို က်ားတစ္ေကာင္က တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိက်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕ (BGF)၊  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ားစု ေပါင္း၍ ကိုင္းေတာအတြင္း ရွာေဖြ ပစ္ခတ္ခဲ့ရပါသည္။

အဆုိပါ က်ားသည္ မည္သည့္ အရပ္ကေရာက္ရွိ လာပါသနည္း။ လူမ်ားေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအနီး အ သက္စြန္႔၍ လာေရာက္ရေသာ သူ၏ စြန္႔စားခရီးက အဘယ္သို႔နည္း။ ထိန္းသိမ္းေရး႐ႈေထာင့္အရ
အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ေနာင္တြင္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသနည္း။ ထုိေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ရန္ အြန္လုိင္းမွ ရႏုိင္သမွ် က်ားဓာတ္ပုံမ်ားကုိ စုေဆာင္း၍ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး
အဖဲြ႕(WCS) သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံ သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရးအဖဲြ႕ (WCS)က ယခုကဲ့သို႔ အေၾကာင္းျပန္ လာပါသည္။ အဆုိ ပါ က်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒါနေတာင္တန္း၊ တနသၤာရီေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ
ေဟြ႕ခါခင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂  ရက္က သင္းေခြခ်ပ္ကို ကိုက္လ်က္ ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့ေသာ က်ားအမွတ္ HKT-206M ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါက်ားမွာ အထီး ျဖစ္ၿပီး အသတ္ခံရခ်ိန္တြင္ အသက္(၃)ႏွစ္ခန္႔ ရွိႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

က်ားျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ခရီးမုိင္ျပေျမပုံ
သူ၏ မိခင္မွာ က်ားအမွတ္ HKT-141F အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါသည္။ ေဟြ႕ခါခင္း ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ က်ားမ်ားကို ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္ အသုံးျပဳၿပီး ေရရွည္ေစာင့္ ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သည့္ လုပ္ငန္းကို
ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ မွတ္တမ္းတင္ရရွိလာေသာ က်ားဓာတ္ပုံမ်ားကို က်ားကိုယ္လုံးေပၚရွိ အစင္းက်ားပုံစံမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ႏႈိင္းယွဥ္သည့္ အခ်က္အလက္သုိမွီးစနစ္ Extract and Compare Database ျဖင့္ သိမ္း  ဆည္း ထားပါသည္။ အြန္လုိင္းမွ ရရွိေသာ က်ားဓာတ္ပုံမွ အစင္းက်ားပုံစံကို အဆုိပါ အခ်က္အလက္ သိုမွီးစနစ္တြင္ ထည့္သြင္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေဟြ႕ခါခင္း ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာမွ အသက္(၃)ႏွစ္ခန္႔ အရြယ္ရွိ က်ားထီးငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံ ေဟြ႕ခါခင္းေဘးမဲ့ေတာတြင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွစ္ရွည္လမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ က်ားဦးေရ တုိးပြားလာလ်က္ ရွိပါသည္။ သိပၸံနည္းက် ပုံမွန္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအရ အရြယ္ေရာက္ က်ားေကာင္ေရ ၆၀ မွ ၇၀ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ က်ားထီးငယ္ အမွတ္ HKT-206M မွာ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေဟြ႕ခါခင္းေဘးမဲ့ေတာမွ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အနီး ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။
အဆုိပါ က်ားငယ္ျဖတ္သန္းလာေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေဟြ႕ ခါခင္းေဘးမဲ့ေတာမွ အေရွ႕ထြန္႔​႐ိုင္ ေဘးမဲ့တာႏွင့္ အြန္႔ဖန္ေဘးမဲ့ ေတာမ်ားကို ျဖတ္သန္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီး
ေဒါန ေတာင္တန္းႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းလာကာ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕အနီး ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
 က်ားငယ္ျဖတ္သန္းလာေသာ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခခရီး ၁၀၆ မုိင္(၁၇၀ ကီလုိမီတာ) ခန္႔ရွိ ပါသည္။ က်ားထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ား၏ ႏွစ္ရွည္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ က်ားသားေပါက္ငယ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ခဲြမွ ၂ ႏွစ္အထိ မိခင္ႏွင့္အတူ သြားလာေနထုိင္ၾကသည္။ မိခင္ ေနာက္ထပ္ မိတ္လုိက္ခ်ိန္တြင္ မိခင္ကသားခဲြရန္ တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ က်ားငယ္မ်ားသည္ နယ္ေျမသစ္ကို စတင္ရွာေဖြရပါသည္။
က်ားမငယ္မ်ားမွာ နယ္ေျမသစ္ကို မိခင္၏ နယ္ေျမအနီးတြင္ သာ ရွာေဖြေလ့ရွိၿပီး အမ်ားအား ျဖင့္ မိခင္က သူ၏နယ္ေျမကို ခဲြ ေပးရေလ့ရွိပါသည္။ ေမြးရာပါ သဘာ၀ အသိအရ က်ားထီးငယ္မ်ားသည္ ခရီးေ၀းသို႔ စြန္႔စား သြားလာ၍ နယ္ေျမသစ္ ရွာရေသာ အေလ့အထ ရွိပါသည္။ သို႔မွသာ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ မိတ္လုိက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး ေရရွည္ က်ားမ်ဳိး စိတ္ရွင္သန္ေရးကို အေထာက္အ ကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ားထီးငယ္မ်ားသည္ နယ္ေျမသစ္ရွာေဖြရန္ မုိင္ရာေက်ာ္ ခရီးဆန္႔၍ ယင္းတို႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ား ကို ရွာေဖြေလ့ရွိပါသည္။ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိပါက လူမ်ား အေျခခ်ေနထုိင္ရာ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိလာကာ လူႏွင့္ က်ားပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး အသတ္ခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ က်ားထီးငယ္ HKT-206M သည္ မိမိ ေမြးရပ္ ထုိင္းႏုိင္ငံေဟြ႕ခါခင္း ေဘးမဲ့ေတာမွ မုိင္တစ္ရာေက်ာ္ေ၀းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ အနီးသို႔ ေမြးရာပါ သဘာ၀အသိအရ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြရန္ ေရာက္ရွိလာၿပီး မလုိလားအပ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အၾကားရွိ လက္က်န္ေနရင္းေဒသ သစ္ေတာမ်ားကို အခ်ိန္မီထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ
အစိုးရမ်ား၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္း၍  အမ်ားသေဘာတူ လက္ခံႏုိင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြကာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအၾကားရွိ လက္က်န္ေနရင္း ေဒသသစ္ေတာမ်ားကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း က်ားထီးငယ္ HKT-206M ၏ စြန္႔စားခရီးလမ္း အျဖစ္အပ်က္က သက္ေသျပလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပလုိက္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment