Tuesday, March 29, 2016

Vocabulary ( Religion )

Picture

ေခါင္းေလာင္းပုံ - Bell - Like part
စိတ္ပုတီး - Beads / Rosary
ၿဂိဳလ္တုိင္ - Planetary post
ဌာပနာသည္ - Enshrine
ေစတီ - Stupa
ပုထုိး - Shrine
စိန္ဖူးေတာ္ - Diamond bud / bud - like ornament
ေစတီရင္ျပင္ - Pagoda platform
အာရုံခံ တန္ေဆာင္း - Vestibule
ေစာင္းတန္း - Covered stair - way
ဆင္းတုေတာ္ - Image of the Buddha
ဆံေတာ္ - Sacred hair
ဆြမ္းေတာ္ - Sacred food
ဆီမီးပူေဇာ္ျခင္း - Candle offering
ဆြမ္းေရခ်မ္း ကပ္လႈစင္ - Altar
ဇရပ္ - Rest - house
ဥာဏ္ေတာ္ - Height
တရားေဟာ စင္ျမင္႔ - Pulpit
တရားထုိင္သည္ - Meditate
တရားထုိင္ျခင္း - Meditation
ေတာထြက္သည္ - Renounce the world
တံခြန္တုိင္ - The banner post
တန္ေဆာင္း - Pavilion / Prayer hall
ဓမၼာရုံ - Chapel
ဘာသာေရးအလံ - Religious flag
ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႔ - Pagoda trustee association
ဘုန္းႀကီးလူထြက္ - Apostate
ဘုရားေစတီ - Pagoda
ဘုရားစာရြတ္ျခင္း - Recitation
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ - Would be Buddha / Buddha - to - be
မတ္ရပ္ ရုပ္ပြားေတာ္ - Standing Image
မ႑ပ္မ်ား - Pandals
မုခ္ဦးေပါက္ - Arch way
သခၤါရုေပကၡာဥာဏ္- knowledge of equanimity about formations 
အႏုေလာမဥာဏ္- knowledge in conformity with truth or conformity knowledge 
ေဂါႀတဘုဥာဏ္- knowledge that cuts the worldling lineage to form the noble lineage 
မဂ္စိတ္ - path consciousness 
ဖုိလ္စိတ္- fruit consciousness 
ေလာကီစိတ္ - mundane consciousness 
ေလာကုတၱရာစိတ္- supramundane consciousness 
ကုသုိလ္စိတ္- moral consciousness 
အကုသုိလ္စိတ္- immoral consciousness 
၀ိပါက္စိတ္- resultant consciousness 
ႀကိယာစိတ္- functional consciousness (it is only for arahats)

pagoda ေစတီ
tooth relic pagoda စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီ
gilded pagoda ေရႊခ်ထားေသာေစတီ
white-washed pagoda ထံုးျဖဳသုတ္ထားေသာေစတီ
monastery ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
hermitage ရေသ့ေက်ာင္း
nunnery/ convent သီလရွင္ေက်ာင္း
religious center သာသနာ့ရိပ္သာ
meditation center တရာစခန္းရိပ္သာ
International Theravada Buddhist Missionary University
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသန ာျပဳတကၠသိုလ္
Buddhist Scriptures ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား
Sixth Buddhist Synod ဆဌသဂၤါယနာ
God ဘုရား၊နတ္ဘုရား
Goddess နတ္ဘုရားမ
atheist ဘုရားမဲ့၀ါဒီ
church ခရစ္ယန္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း
mosque မူစလင္ေက်ာင္း/ ဗလီ
joss house တရုတ္ဘံုေက်ာင္း
Bible ခရစ္ယန္သမၼာက်မ္းစာ
Koran မူဆလင္က်မ္းစာ
ghost ျပိတၱာ၊တေစၦ
sprite ၾကတ္၊မွင္စာ၊၀ိဥာဥ္အရိပ္အေယာင္
spirits စိတ္၀ိဥာဥ္၊လိပ္ျပာ
evil spirit/ devil /demon မေကာင္းဆိုး၀ါး၊နတ္ဆိုး
spirit-medium နတ္ကေတာ္
clairvoyant နတ္၀င္သည္(သူ)
spirit-propriating ceremony နတ္ေခ်ာ့ပြဲ/နတ္ကနားပြဲ
angel နတ္သား။နတ္သမီး
fairy ဒ႑ာရီပံုျပင္ထဲက နတ္သမီးကေလး
goblin ဒ႑ာရီပံုျပင္ထဲကနတ္မိစာၱကေလး
deity နတ္
deist နတ္ကိုးကြယ္သူ
deism နတ္ကိုးကြယ္သည့္၀ါဒ
Oblaion မတ္ပသတင္ေျမာက္ျခင္း၊ယဇ္ပူေဇာ္ျ ခင္း
ambrosia နတ္သုဒၶါ
ALCHEMY အဂၢိတ္ပညာ
alchemist ၀ဇၨာ၊အဂၢိရတ္ထိုးသူ(ဖိုထိုးသူ)
mystic စ်ာန္ရသူ
thaumaturge တန္ခိုးျပသူ
thaumaturgy တန္ခိုးျပျခင္း
worldly affair ေလာကီေရးရာ
priest/ clergyman ခရစ္ယန္ဘုန္ၾကီး
vicar ခရစ္ယန္သင္းအုပ္ဆရာ
bishop ဂိုဏ္းအုပ္
archbishop ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ၾကီး
pope ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး
primate ႏိူင္ငံတစ္ႏူိင္ငံ၏အၾကီးဆံုးဆရာ ေတာ္ဘုန္းေတာ္ၾကီး
cross လက္၀ါးကပ္တိုင္
preacher တရားေဟာဆရာ/ဓမၼကထိက
mission သာသနာျပဳအဖြဲ႕
missionary သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္
sermon တရားေဒသနာ
sermonize တရားေဟာသည္။
----------------------------------------------------------------
in the past အတိတ္ကာလ၊အတတ္ဘ၀
present life လက္ရိွဘ၀
next existence ေနာင္လာမည့္ဘ၀၊ေနာက္ထပ္ျဖစ္တည္မ ူ။
cycle of rebirths သံသရာစက္၀န္း
the stream of existence ဘ၀အဆက္ဆက္
thirty-one places of existence သံုးဆယ့္တစ္ဘံု
abode of celestial beings နတ္ျပည္
abode of human beings လူ႕ျပည္
heaven/paradise ေကာင္းကင္ဘံု
hell ငရဲ
 karma ကံ
destiny ကံၾကမၼာ၊ကံအေၾကာင္းပါလာျခင္း
fortune/luck ေကာင္းေသာကံ
misfortune မေကာင္းေသာကံၾကမၼာ
vicious circle အဆိုးသံသရာ
remorse သံေ၀ဂ၊ေနာင္တ
sin အျပစ္၊အကုသိုလ္
suffering ဒုကၡ
free from suffering ဒုကၡမွကင္းလြတ္ျခင္း
absolution from sin အကုသိုလ္မွေျဖေဖ်ာက္ျခင္း
vice and virtue ဒုစရိုက္ႏွင့္သုစရိုက္
kilesas ကိေလသာတရားမ်ား
lobba ေလာဘ
dossa ေဒါသ
mohha ေမာဟ
manna မာန
ditthi ဒိဌိ
visikissa doubt သံသယ ၀ိစိကိစာၱ
ahirika shame for ill action မေကာင္းမူမွမရွက္ျခင္း အဟိရိက
anawtappa fear for ill action မေကာင္းမူမွမေၾကာက္ျခင္းအေနာတၱပ ၸ
htina ထိန
mida မိဒၶ
udissa ဥဒၶစၥ
issa ကၠုသာ
missariya မစၦရိယ
fires of lust ဆႏၵမီး
fire of anger ေဒါသမီး
fire of ignorance ေမာဟမီး
fire of conceit မာန္မာနမီး
fire of wrong views ေမွာက္မွားေသာအျမင္မ်ား
devas နတ္
bramah ျဗဟၼာ
atta အတၱ
nicca နိစၥ
thukha သုခ
thuba သုဘ
pathawi (earth) ပထ၀ီ (ေျမဓါတ္)
arpo (water) အာေပါ( ေရဓါတ္)

Ref: http://www.thebestenglish4you.com/vocabulary--religion.html

0 comments:

Post a Comment