Friday, April 1, 2016

ဟုိတယ္ နဲ႔ဆုိင္ေသာ အဂၤလိပ္ စကားလုံးမ်ား

Picture

ဟုိတယ္ နဲ႔ဆုိင္ေသာ အဂၤလိပ္ စကားလုံးမ်ား

========================

တစ္ေယာက္ခန္း - Single – room

ႏွစ္ေယာက္ခန္း - Double – room

တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံးပါေသာအခန္း - Twin room

ဧည္႔ခန္းပါ ဟုိတယ္ခန္း - Suite

အေရာင္းအ၀ယ္ပစၥည္းမ်ားျပသရန္ အခန္း - Exhibition room

ဧည္႔၀တ္ျပဳရန္ ဧည္႔ခံရန္အခန္း - Hospitality room

သီးသန္႔တံခါးနဲ႔ဆက္ေပးထားေသာတြဲလွ်က္ႏွစ္ခန္း - Connecting room

ေဘးခ်င္းယွဥ္လွ်က္ တစ္စပ္တည္း ႏွစ္ခန္း - Adjoining room

ဟုိတယ္ပုိင္ရွင္ - Hotel keeper

ဧည္႔သည္လက္ခံေရးပုိင္းဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာ - Front office manager

ဧည္႔ႀကိဳစာေရး - Reception Clerk

ဧည္႔ႀကိဳ - Receptionist

စတုိခန္း အႀကီးအကဲ - Store – keeper

စားပြဲထုိး အႀကီးအကဲ - Head waiter

ဟုိတယ္ ထမင္းခ်က္ - Chief cook

ကၽႊမ္းက်င္၀ါရင္႔ ထမင္းခ်က္ - Executive chief cook

ဟုိတယ္အေထြေထြ အလုပ္သမားမ်ား - Bellmen

ဟုိတယ္သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ား - Cleaners

ဟုိတယ္ဧည္႔ႀကိဳတာ၀န္ယူရေသာစာေရး(ညပုိင္း ) – Night clerk

စားပြဲထုိး - Waiter / Waitress

ဧည္႔ႀကိဳ႒ာန - Reception

ေရခ်ိဳးကန္ပါေသာ ေရခ်ိဳးခန္း - Bath

ေငြေတာင္းခံလႊာ - Bill

ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားျခင္း - Booking

တံဆိပ္ - Brand

ေၾကာ္ျငာလက္ကမ္းစာေစာင္ - Brochure

ေရခ်ိဳးခန္းကုိသန္႔ရွင္းေရးလုပ္သူ - Bath attendant

ဧည္႔သည္လက္ခံႀကိဳဆုိျခင္းကုိေဆာင္ရြက္ေပးသူ - Doorman

အခန္းႀကိဳတင္မွာၾကားမူ႔ကုိ တာ၀န္ယူရသူ - Reservation clerk

ေငြကုိင္ - Cashier

လက္ငင္းေငြ - Cash

ေငြကုိင္စာေရးေကာင္တာ - Cashier’s desk

စာရင္းကုိင္ျခင္းနဲ႔ေငြေတာင္းခံျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ - Bill clerk

အဖုိးအခအျဖစ္ေတာင္းသည္ - Charge

စစ္ေဆးသည္ - Check

( ဟုိတယ္မွထြက္ခြာရန္ ) ေငြရွင္းသည္ - Check out

လာေရာက္တည္းခုိေနၾကသူ - Client

ကုန္က်မူ႔မ်ားအတြက္ႀကိဳတင္ေပးထားေသာအာမခံေငြ - Cover expenses

အတည္ျပဳသည္ - Confirm

ဖုန္းဆက္ခံရသူက ေငြေပးေခ်ရေသာ ဖုန္းစနစ္ - Collect call

ဗီရုိပန္းကန္စင္ - Dresser

စရန္ေငြ / အာမခံေငြ - Deposit

မုန္႔သယ္လာေသာလွည္း ___ Dessert trolley

ထမင္းစားခန္း - Dining room

တံခါးေပါက္ - Doorway

ဖုန္းစုံစမ္းေရး႒ာန - Directory enquires

ေအာက္ထပ္ - Downstairs

ေစ်းႏႈန္းျပည္႔ - Full price

ဟုိတယ္၀န္ထမ္း / အလုပ္သမား - Employee

အထပ္ - Floor

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း - Exchange rate

ေရြ႔လွ်ား ဓါတ္ေလွကား - Elevator / Lift

ေရြ႔လွ်ားဓါတ္ေလွကားေမာင္းသူ - Lift boy/ Elevator operator

ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြ - Foreign currency

အာမခံျခင္း - Guarantee

ဟုိတယ္ရွိ ေရကူးကန္ - Indoor swimming

ဖုန္းအေ၀းေျပာေခၚျခင္း - Long distance call

( ႏုိင္ငံတြင္း ) အေ၀းေခၚတယ္လီဖုန္း - Trunk call

ဖုန္းလုိင္းတင္ေပးသည္ - Place a call

ဖုန္းေခၚျခင္း - Phone call

ျပင္ပမွ ဖုန္းေခၚသူ - Outside caller

ဖုန္းလုိင္းမအားေသာ - Engaged

ခ်ိန္းသည္၊တတ္ဆင္သည္၊ျပင္သည္ - Fix

နားေနရန္အခန္း - Lounge

အခြန္အခ - Tax

ခရီးလွည္႔လည္ျခင္း - Tour

ေလယာဥ္ခရီးစဥ္နံပါတ္ - Flight number

ခရီးသည္မ်ားလုပ္ငန္းအ၀၀ကုိေဆာင္ရြက္ေပးသူ - Hall porter

ဟုိတယ္အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းသူ - Housekeeper

ေလွ်ာ္ဖြတ္ ေဆးဆုိးျခင္းလုပ္ငန္း - Laundry

အ၀တ္စားေလွ်ာ္ဖြတ္ေသာအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ - Laundry in charge

၀န္စည္စလယ္ အထုတ္အပုိး - Luggage / Baggage

၀န္ပုိ အေလးခ်ိန္ပုိ - Excess baggage

ေရေႏြးေငြ႔ ေရခ်ိဳးခန္း - Sauna

အုပ္စုနဲ႔လာေသာ အစီအစဥ္ - Package plan

ပစၥည္းသယ္သူ - Porter

ငွားရမ္းသည္ - Rent

ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသီးသန္႔ထားသည္ - Reserve

ႀကိဳတင္စာရင္းေပးျခင္း - Reservation

အသြားလက္မွတ္ - Single ticket

အသြားအျပန္ - Return / Round trip

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ - Passport

တစ္ေယာက္စာျပင္ေပးေသာပြဲ - Portion

မွတ္ပုံတင္သည္ - Register

တစ္ဦးသုံးခ်က္လက္မွတ္ - Personal cheque

ေလွ်ာ႔ေစ်း - Reduction

ေရပန္းျဖင္႔ေရခ်ိဳးသည္ - Shower

မ်ိဳးရုိးအမည္ - Surname

အ၀တ္ခ်ိတ္ရန္ အကန္႔ပါေသာ ဗီရုိ - Wardrobe

ခရီးသြားလာေရး ကုိယ္စားလွယ္ - Travel agent

တန္းစီ ဇယား - Waiting list

စက္မူ႔ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေပးသူ - Maintenance man

အ၀တ္စားမ်ားအတြက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသူ - Linen keeper

တည္းခုိသူမ်ားအားေသာ႔ထုတ္ေပးၿပီး ၀န္ေဆာင္ေပးသူ - Key clerk

ဖုန္းအ၀င္အထြက္ကုိ ဆက္သြယ္ေပးရသူ - Telephone switch

ခရီးေဆာင္ ခ်က္လက္မွတ္ - Traveller’s cheque

ဘီးတပ္လွည္း - Wheelchair

လက္မွတ္ - Signature

လက္မွတ္ထုိးသည္ - Sign

ေလဆိပ္ဟုိတယ္ - Airport Hotel

အစည္းေ၀းမ်ားနဲ႔ျပပြဲမ်ား ရႏုိင္ေသာ ဟုိတယ္ - Congress Hotel

ညဘက္စာရင္းစစ္ေဆးေရးနဲ႔ဆုိင္ေသာ ပုဂၢိဳ - Night auditor 

သန္႔ရွင္းေရးတာ၀န္ယူၿပီး အထူးခန္းမ်ားရွိဧည္႔သည္မ်ားထံ အစားအေသာက္ပုိ႔ေပးရသူ - Floor attendant 

Ref: http://www.thebestenglish4you.com/vocabulary--hotel.html

0 comments:

Post a Comment