Monday, May 23, 2016

မွားတတ္ေသာစကားလံုးမ်ား (Commonly Confused Words by Guy Perring)


အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ စကားလံုးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆင္တူရိုးမွားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မၾကာခဏ ေရာေထြးျပီး မွားတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနာက္တိုင္းက ပ်ိဳရြယ္သူတို႕သဘာ၀ နွစ္ေယာက္တည္း အျပင္ထြက္လည္ပတ္ၾကတဲ့အခါ (ရိုးရိုးသားသားပါ) ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႕။ ရုပ္ရွင္က ပ်င္းစရာေကာင္းလို႕ ဒို႕ေတာ့ ပ်င္းလိုက္တာလို႕ ေျပာခ်င္တာနဲ႕ “I’m boring” လို႕ ေျပာမိတယ္ဆိုပါစို႕။ boring ဆိုတာ ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္ လို႕ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္။ ဒို႕က ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့လူလို႕မွားေျပာမိပါျပီ။ ဒီအခိ်န္မွာ တစ္ဖက္သားက ေဖးေဖးမမ မေျပာဘဲ “Yes, you are” ''ဟုတ္တယ္၊ ပ်င္းစရာေကာင္းသူဘဲ'' လို႕ အေငၚတူးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီဆက္ဆံေရးဟာ အနည္းဆံုး အဲဒီေန႕ လူခ်င္းမခဲြမခ်င္း အဆင္ေျပေတာ့မယ္ မထင္ဘူး။

ဒီေနရာမွာ မွတ္သားထားရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းက စိတ္ခံစားမႈကို ေျပာခ်င္ရင္ “-ed” ပံုစံကို သံုးရမယ္၊ တစ္ခုခုအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ရင္ “-ing” ပံုစံကို သံုးရမယ္ ဆိုတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္က ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္ boring၊ အဲဒီေတာ့ ဒို႕ ပ်င္းတယ္ bored လို႕ သံုးမွမွန္ပါမယ္။ ရုပ္ရွင္က ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ frightening ဆိုရင္ေတာ့ ဒို႕ေၾကာက္မွာေပါ့ frightened ျဖစ္မွာ။ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းအတိုင္း အဓိပၸာယ္ခဲြထားတဲ့ စကားလံုးအတဲြေတြ အမ်ားၾကီး ရိွတယ္။ ဥပမာ fascinating/fascinated (ညိႈ႕ယူဖမ္းစားနိုင္ေသာ/ညိႈ႕ယူဖမ္းစားခံရေသာ)၊ exciting/excited (စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ/စိတ္လႈပ္ရွားေသာ)၊ relaxed/relaxing (သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွေသာ/ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစေသာ) surprised/surprising (အံ့ၾသေသာ/ အံအားသင့္ဖြယ္ေသာ) စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေရာတတ္ရႈပ္တတ္တဲ့ ေနာက္စကားလံုး နွစ္လံုး တစ္တဲြကေတာ့ borrow/lend အတဲြ ျဖစ္ပါတယ္။ နွစ္လံုးစလံုး ငွားတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါဘဲ။ သို႕ေသာ္ ဥပမာ မိုးရြာလာျပီ၊ မင္းရဲ႕ ထီးကို ငါ့ကို ငွားနိုင္မလား၊ ငါက မင္းရဲ႕ ထီးကို ငွားလို႕ ရမလား ဆိုရင္ It has started to rain. Could you _________me your umbrella? / Could I _________ your umbrella? ငွားတာကိုဘဲ borrow နဲ႕ lend ကဲြျပားေအာင္ ခဲြျခားသံုးရေတာ့မယ္။ ငွားျပီးရင္ ကိုယ္က ယူသြားမွာလား၊ ေပးလိုက္ရမွာလား။ သတိထားဖို႕လိုတယ္ေနာ္။ ပထမကြက္လပ္က ေပးလိုက္တဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ သင့္ေတာ္တယ္ဆိုေတာ့lend ဒုတိယ အကြက္က ယူသြားတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ သင့္ေတာ္တယ္ဆိုေတာ့ borrow ထည့္ရမယ္။ အလြယ္ဆံုး သဒၵါရႈေထာင့္က ခဲြျခားနည္းတစ္နည္း ေပးလိုက္ဦးမယ္။ ေပးလိုက္တဲ့ အငွား lend မွာ အေပးခံ တိုက္ရိုက္ကံပုဒ္ direct object (umbrella) နဲ႕ လက္ခံယူသူ သြယ္၀ိုက္ကံပုဒ္ indirect object (me) ဆိုျပီး ကံပုဒ္နွစ္ခု ရိွတယ္။ ျမန္မာသဒၵါမွာေတာ့ ကံပုဒ္နွစ္ခုလို႕ မေခၚဘဲ ကံပုဒ္နဲ႕ ဆိုက္ေရာက္ရာပုဒ္လို႕ ေခၚတယ္။ ယူသြားဖို႕ ငွားတဲ့ borrow ကေတာ့ အငွားခံ တိုက္ရိုက္ကံပုဒ္ direct object (umbrella) ဆိုတဲ့ ကံပုဒ္ တစ္ခုဘဲ ရိွတယ္။ သဒၵါနည္းအျပင္ Ambrose Bierce ရဲ့ အသိအကြ်မ္း ဆိုတာ ဘာလဲ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို မွတ္ထားရင္လည္း borrow နဲ႕ lend ကဲြျပားသြားပါလိမ့္မယ္။ အသိအကြ်မ္း ဆိုတာ “A person who we know well enough to borrow from, but not well enough to lend to” ျဖစ္ပါသတဲ့။ ကိုယ္က လိုတာရိွရင္ အသိအကြ်မ္းဆီမွာ သြားေခ်းငွားမယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူကလိုလို႕ လာေခ်းငွားရင္ေတာ့ ေပးရေလာက္ေအာင္မခင္တဲ့သူပါတဲ့။

Bring/take
စကားလံုးအတဲြကလည္း ေရာတတ္ပါတယ္။ ေခၚလာ/ေခၚသြား သို႕မဟုတ္ ယူလာ/ယူသြား အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုစထြက္မယ္ဆိုရင္ ေလဆိပ္ကို ပို႕ေပးနိုင္တယ္ လို႕ ေျပာဖို႕ ရည္ရြယ္ျပီး If we leave now, I can bring you to the airport လို႕ မွားေျပာမိတတ္တယ္။ bring အစား take လို႕ သံုးမွ မွန္ပါတယ္။ ေခၚလာတာ မဟုတ္ဘဲ ေခၚသြားတာ ျဖစ္လို႕ပါ။ ေျပာသူဘက္ကို ဦးတည္ေရႊ႕လ်ားမွ bring ကို သံုးရပါတယ္။ ဥပမာ “Come here and bring me your homework”. ''ဒီကိုလာ၊ အိမ္စာပါယူလာခဲ့'' လို႕ သံုးရင္ မွန္ပါတယ္။ come/go လာသည္/သြားသည္ အတဲြဆိုရင္လည္း အလားတူ မွားတတ္ပါတယ္။ သံုးနည္းလမ္းညႊန္ကေတာ့ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းပါဘဲ။ လမ္းညႊန္လို႕ ေျပာရတာကေတာ့ ဘယ္ စည္းမ်ဥ္းမဆိုခြ်င္းခ်က္ရိွတတ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ မွားတတ္တဲ့ စကားလံုးအတဲြအခ်ဳိ႕ကို ဥပမာ ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။

advice/advise (
အၾကံဥာဏ္္၊ အသိေပးခ်က္/အၾကံေပးသည္၊ အသိေပးသည္)

a) He gave me some good ________ about investing.
ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အၾကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းအခ်ဳိ႕ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို ေပးခဲ့တယ္။

b) We will ________you of any changes later.
ေနာက္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲရိွရင္ အသိေပးပါ့မယ္။

Economic/economical (
စီးပြားေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ/ေခြ်တာေသာ)

a) The new model of car is very __________.
ေမာ္ဒယ္အသစ္ ကားက အလြန္ (ဆီစား) သက္သာတယ္။
b) The latest __________ forecast for Malaysia is very positive. မေလးရွားနိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ဆံုး စီးပြားေရး ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ အလြန္ေကာင္းေနပါတယ္။

Sensible/sensitive (
အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားတတ္ေသာ/စိတ္ဆိုးလြယ္ အာရံုခံစားလြယ္ေသာ)

a) Be careful when you comment about his fashion sense. He’s very ________.
သူ့ကို ၀တ္တာစားတာ လိုက္မလိုက္ သတိထားေျပာ၊ သူက အင္မတန္အထိမခံျဖစ္တတ္တယ္။
b) It is _________ to keep note of your passport number. နိုင္ငံကူးလက္မွတ္နံပါတ္ကို မွတ္ထားရင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္။

အေျဖတိုက္ၾကည့္နိုင္ဖို႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1 - a)advice
1 - b)advise
2 - a)economical
2 - b)economic
3 - a)sensitive
3 - b)sensible

(Guy Perring Commonly Confused Words အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]
အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment