Wednesday, May 25, 2016

English Speaking _ Job Expressions (11)
ခက္မယ္ထင္တဲ႔ ေ၀ါဟာရေလးေတြကို ထည္႔ေပးထားပါတယ္ ၊ ဖတ္ၾကည္႔ျပီး နားမလည္တဲ႔ စာလုံးေလးေတြ ေတြ႔တာနဲ႔ လွည္႔ထြက္မသြားလိုက္ပါနဲ႔ ၊ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာစဥ္ ငယ္ငယ္ကစျပီး ခက္ခဲတာ..ပိုျပီးခက္ခဲတာ ေတြကို ၾကိဳးစားျပီး ၊ တိုး..တိုးျပီး မွတ္လာခဲ႔ၾကရတာ ၊ နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားလာၾကရတာ မဟုတ္ပါလားဗ်ာ
……………….
(1) How do you make important decisions?
အေရးၾကီးတဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုျပဳလုပ္ပါသလဲ
.
(2) I make important decisions by examining all the details and then weighing the pro's and con's for each decision.
က်ေနာ္က အေသးစိတ္အခ်က္အားလုံး စစ္ေဆးျပီးေတာ႔ ဆုံုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုစီရဲ႕ ေကာင္းကြက္ေတြ ဆိုးခ်က္ေတြကို ခ်ိန္ဆခ်င္႔တြက္ျပီး အေရးၾကီးတဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္ပါတယ္
.
(3) I believe all decisions should be made by having all the information. If you are missing an important detail, it's easy to make a bad decision. So I make important decisions by having all of the information.
သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကို ရယူျခင္းျဖင္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို ျပဳလုပ္သင္႔တယ္လို႔ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္ ။ ခင္ဗ်ားက အဓိကက်တဲ႔ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္တစ္ခု က်န္ေနခဲ႔လ်င္ အဲဒါက ဆိုးရြားတဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္ဖို႔ လြယ္ကူသြားပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔မို႔ က်ေနာ္က သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံး ရယူျခင္းျဖင္႔ အေရးၾကီးတဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္ပါတယ္ ။
.
(4) Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I'll gather all the information I can find and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I'm confident I'll make the correct important decisions.
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကေနရတဲ႔ ဗဟုသုတ ၊ ျပီးေတာ႔ အေတြ႔အၾကဳံကေနရတဲ႔ ညာဏ္ပညာ ေတြကိုသုံးျပီး အေရးၾကီးတဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လုပ္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္က ေတြ႔နိုင္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကို စုေဆာင္းပါမယ္ ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စိစစ္ေနစဥ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံကို အသုံးခ်ပါမယ္ ။ အဲဒီတြဲစပ္ေပါင္းစည္းမွဳနဲ႔ မွန္ကန္ျပီး အေရးၾကီးတဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို က်ေနာ္လုပ္နိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္မွဳရွိပါတယ္ ။
.
(5) Why should we hire you?
က်ေနာ္တို႔က ခင္ဗ်ားကိုဘာလို႔ ငွားရမ္း (အလုပ္ခန္႔ထား) သင္႔ပါသလဲ
.
(6) I should be hired because I'm smart and friendly. I'm great at solving problems and love challenges. Most importantly, I'm dependable and reliable.
က်ေနာ္ကိုခန္႔အပ္သင္႔ပါတယ္ ဘာေၾကာင္႔လဲဆို က်ေနာ္က ေတာ္ျပီး ေပါင္းဖို႔သင္းဖို႔ေကာင္းပါတယ္ ။ က်ေနာ္က ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ အလြန္ေတာ္ပါတယ္ ျပီးေတာ႔ စိန္ေခၚမွဳေတြကို ႏွစ္သက္ပါတယ္ ။ အေရးအၾကီးဆုံးက က်ေနာ္ကို အမွီခိုျပဳနိုင္ျပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရပါတယ္ ။
.
(7) You should hire me because I'm confident and I'll do the best job. This position requires someone that will work well without supervision. I know how to manage my time and organize my work well. So, I'm confident I'll be the best candidate for this position.
ခင္ဗ်ားတို႔က်ေနာ္႔ကိုခန္႔သင႔္ပါတယ္ ဘာေၾကာင္႔လည္းဆို က်ေနာ္က ယုံၾကည္မွဳနဲ႔ အလုပ္ကို အေကာင္းဆုံး လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာ (ရာထူး) က ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမွဳ မလိုပဲ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္ လိုအပ္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္က အခ်ိန္ကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲရမယ္ ဆိုတာ သိပါတယ္ ျပီးေတာ႔ အလုပ္ေတြကို ေကာင္းစြာ စီစဥ္ေနရာခ်ထားတတ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔မို႔ က်ေနာ္က ဒီရာထူးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္ခံရတဲ႔သူ ျဖစ္လိမ္႔မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္ ။
.
(8) How long does the probation period last?
အစမ္းခန္႔ကာလက ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာပါလဲ
.
(9) The probation period last for three month.
အစမ္းခန္႔ကာလက သုံးလၾကာပါတယ္
.
(10) Can you tell me what part of my performance you will look at?
က်ေနာ္႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြထဲက ဘယ္အပိုင္းကို ခင္ဗ်ားၾကည္႔မယ္ဆိုတာ ေျပာျပနိုင္ပါမလား
.
(11) Yes I will look at your punctuality, work performance and your relation with me.
အင္းေပါ႕ ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အလုပ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွဳ အရည္အခ်င္း ၊ အလုပ္စြမ္းေဆာင္ခ်က္ရယ္ က်ေနာ္နဲ႔ ဆက္ဆံမွဳအေပၚၾကည္႔မွာပါ ။
…………………. 
ေ၀ါဟာရမ်ား
………………..
Decision (n) ဆုံးျဖတ္ခ်က္
Examining (n) စူးစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
Details (n) အေသးစိတ္မ်ား
Weighing (n) အေလးခ်ိန္ျခင္း ၊ ခ်ိန္ဆစစ္ေဆးျခင္း
pro's and con’s (n) ေကာင္းကြက္ ဆိုးကြက္မ်ား
gather (v) စုေဆာင္းသည္
apply (v) အသုံးခ်သည္ ၊ အသုံး၀င္ေအာင္လုပ္သည္
wisdom (n) ညာဏ္ပညာ
analyzing (n) စိစစ္ျခင္း
combination (n) ေပါင္းစပ္မွဳ
confident (adj) ယုံၾကည္မွဳရွိေသာ
hire (v) ငွားရမ္းသည္ ၊ အလုပ္ခန္႔ထားသည္
efficient (adj) လုံေလာက္ေသာ
solving problems (n) ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း
dependable (adj) မွီခိုနိုင္ေသာ
supervision (n) ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမွဳ
reliable (adj) ယုံၾကည္အားထားရေသာ
candidate (n) ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ သင္႔ေတာ္သူ ၊ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ
probation period (n) အစမ္းခန္႔ကာလ
performance (n) တင္ဆက္မွဳ ၊ လုပ္ေဆာင္မွဳ
punctuality (n) သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္႔ အရည္အခ်င္း
relation (n) ဆက္စပ္မွဳ ၊ ဆက္ဆံေရး
………………. 
ကိုက္ညီ သင္႔ေတာ္မယ္ထင္တဲ႔ ၀ါက်ေလးေတြကို ဆြဲထုတ္ ၊ ကိုယ္႔အတြက္ သင္႔ေတာ္တဲ႔ version ရေအာင္ ေရာသမေမႊလုပ္ျပီး သုံးပါ ၊ သုံး..သုံး မသုံးသုံး ..အားလုံးရထားလ်င္ အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္တက္ေစပါလိမ္႕မယ္ ၊ ပညာရပ္စကားလုံးေတြမို႔ လွပါတယ္ ..
……………… 
ေမတၱာျဖင္႔ 

ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး အဂၤလိပ္စာစိတ္၀င္စားသူမ်ား Facebook  Group မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္
https://www.facebook.com/groups/301039613329048/

0 comments:

Post a Comment