Monday, May 23, 2016

'အီး' အသံထြက္ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလုံးေပါင္းျခင္း (Spelling the/ i:/ sound)


(Phonetic symbols မ်ားအား ေသခ်ာစြာျမင္ရေစရန္ Firefox ကိုသုံး၍ၾကည့္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာလံုးအားလံုးသည္ / i:/ sound 'အီး' အသံျဖင့္ ေနာက္ဆံုး final vowel sound  ရွိေသာ စာလံုးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

သို႕ပါေသာ္လည္း စာလံုးေပါင္း ကြဲျပားျခားနားပံုကို အုပ္စုမ်ားခြဲ၍ အသံထြက္ပံုကို phonemic script  ျဖင့္ ၎၊ ျမန္မာ အဓိပါၸယ္မ်ားကို၎၊ စာလံုးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

1) 'eed' ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလံုးမ်ား

(a) Proceed (v) /prə ˈsi:d/ (လုပ္လက္စအလုပ္ ဆက္လုပ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုၿပီးဆံုးျပီးေနာက္ အလုပ္တခု ဆက္လုပ္သည္။)
(b) exceed (v) /
ɪkˈsi:d/ (ပိုသည္။လြန္သည္။)
(c) Succeed (v) /sək
ˈsi:d/  ( ေအာင္ျမင္သည္။)
(d) Indeed (adv) /
ɪnˈdi:d/  (စင္စစ္။တကယ့္ကို။)

2) 'ede' ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလံုးမ်ား

(a) recede (v) /rɪˈsi:d/ ( ဆုတ္သည္။ ေမွးမွိန္သည္။ေနာက္ျပန္ေလွ်ာသည္။ ယုတ္ေလ်ာ့သြားသည္။)
(b) secede (v) /s
ɪˈsi:d/ ( ႏွုတ္ထြက္သည္။ ခြဲထြက္သည္။)
(c) impede (v) /
ɪmˈpi:d/ (ၾကန္႕ႀကာသည္။ ဟန္႕တားသည္။)
(d) precede (v) /pr
ɪˈsi:d/ (ေရွ႕မွ အရင္က်သည္။ အရင္ျဖစ္သည္။)

3) 'eal' ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလံုးမ်ား

(a) reveal (v) /rɪˈvi:l/ ( ထုတ္ေဖာ္ျပသသည္။ ဖြင့္ခ်သည္။)
(b) appeal (v) /ə
ˈpi;l/ ( အႏူးအညြတ္ ေမတၲာရပ္ခံသည္။ အယူခံဝင္သည္။)
(c) conceal (v) /kən
ˈsi:l/ ( ဖံုးကြယ္သည္။)
(d) seal (v) /si:l/ ( (
ခ်ိပ္) ပိတ္သည္။ အလံုပိတ္သည္။)

4) ‘eive’ ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလံုးမ်ား

(a) receive (v) /rɪˈsi:v/ (လက္ခံရရွိသည္။)
(b) perceive (v) /pə
ˈsi:v/ ( သတိမူမိသည္။ ေလ့လာမိသည္။ သေဘာေပါက္မိသည္။ ေတြးဆမိသည္။)
(c) deceive (v) /d
ɪˈsi:v/ ( လိမ္လည္လွည့္ျဖားသည္။ လွည့္စားသည္။)
(d) conceive (v) /kən
ˈsi:v/ ( စိတ္ကူးေပါက္သည္။ အၾကံရသည္။ ေတြးထင္သည္။)

(5) ‘ieve’
ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလံုးမ်ား

(a) achieve (v) /əˈtʃi:v/ ( ေအာင္ျမင္သည္။ ျဖစ္ေျမာက္သည္။)
(b) believe (v) /b
ɪˈli:v/ (ယံုၾကည္သည္။  ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည္။)
(c) grieve (v) /gri:v/ (
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲသည္။)
(d) relieve (v) /r
ɪˈli:v/ (သက္သာရာရေစသည္။)

မွတ္ခ်က္။ ။

- အုပ္စု - ၄ - မွ ‘eieve’ ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလံုးေပါင္းႏွင့္ အုပ္စု - ၅ -မွ ‘ieve’ ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလံုးေပါင္းမ်ားမွာ မၾကာခဏ လြဲမွတ္တတ္သည္။ 'Confusing words' မ်ားျဖစ္ပါ၍ spelling - စာလံုးေပါင္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္  က်က္မွတ္ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။
- ယခုေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာ စာလံုးမ်ားမွာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ two syllable word ေခၚ အသံ ႏွစ္ယူနစ္ရွိ စာလံုးမ်ား ျဖစ္ျပီးလွ်င္ 'indeed'မွ လြဲ၍ အျခားစာလံုးမ်ားမွာ 'verb' ေခၚ ႀကိယာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
- ထို two syllable verb မ်ားကို pronounce အသံထြက္ ဆိုရာတြင္ 'stress' ေခၚ အသံကို 'force'အားစိုက္ အသံုးၿပဳမွုကို second syllable ၌ ၿပဳလုပ္ရပါသည္။
- ေယဘူယ်အားျဖင့္ two syllable verb မ်ားတြင္ 'stress' သည္ ဒုတိယ syllable တြင္ က်ေရာက္ပါသည္။
- Phonemic scrip ျဖင့္ ေရးသားပါက 'stress mark' ေခၚ အမွတ္အသား (') ကို ဒုတိယ syllable အေရွ႕တြင္ ထည့္ျပပါသည္။ ဥပမာ။ 'believe' ကို script ျဖင့္ stress mark ထည့္ခါ၊ ဤကဲ့သို႕ /bɪˈli:v/ ေရးသားပါသည္။ (ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ two syllable verb မ်ား၏ script တိုင္းတြင္ stress mark ထည့္သြင္းျပသထားသည္ကို သတိၿပဳမိပါလိမ့္မည္။)

(6) ‘ief’ ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ စာလံုးမ်ား

ဤေနာက္ဆံုး ‘ief’ ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ အုပ္စုမွာ 'noun' ေခၚနာမ္အုပ္စုဝင္ စာလံုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(a) thief (n) /θi:f/ (သူခိုး)
(b) chief (n) /tʃi:f/  ( အႀကီးအကဲ)
(c) belief (n) /bɪˈli:f/ (ယံုၾကည္ခ်က္)
(d) grief (n) /gri;f/ (ပူေဆြးမွု၊ ေသာက)

မွတ္ခ်က္  ။ ။

အုပ္စု - ၅ - တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 'believe' ႏွင့္ 'grieve' တို႕မွ verb ေခၚ ႀကိယာမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ 'ieve' ျဖင့္ အဆုံးသတ္၍၊

အုပ္စု - ၆ - တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 'belief' ႏွင့္ 'grief' တို႕မွ noun  ေခၚ နာမ္မ်ား ျဖစ္ၾက၍ 'ief'  ျဖင့္ အဆုံးသတ္ေၾကာင္း သတိျပဳမွတ္သား ေစလိုပါသည္။Daw Tin Nwai Win (Retired Lecturer, Dept. of English, Yangon University)
MA (TEFL, YIOE)
Dip.T.E.O (Leeds University)
Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]
အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment