Monday, September 12, 2016

♪ “Slightly Improved Mid-range Phone GR Series” ♫


၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာျပည္ မိုဘိုင္းအသံုးျပဳသူေပါင္း ၄၀.၅ သန္းရွိခဲ့သည္။ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာေသာ မိုဘိုင္းေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းႏွင့္ ဟန္းဆက္မ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္မွသံုးစြဲသူမ်ားအထူး သျဖင့္ မုိဘိုင္းသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးျပဳမႈအေလ့အထကို အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲ လာၾကသည္။ မုိဘုိင္းအသံုးျပဳအေလ့အထ အစီရင္ခံခ်က္တစ္ခုအရ အသံုးျပဳသူႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားသည္ အသက္အုပ္စုႏွင့္ က်ား၊ မကြာျခားမႈကို လုိက္၍ကြဲျပားသည္။ ေစ်းသင့္ေသာ တ႐ုတ္မိုဘုိင္းပစၥည္းတံဆိပ္မ်ားရွိျခင္း သည္ ယင္းကို အႀကီးအက်ယ္တုိးျမင့္ေစေၾကာင္း ယခင္သုေတသနမွရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏၀ယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာအေလ့အထမွ(၄၉.၇%)ထိ သိသိ သာသာသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွ(၂၇.၅%)၊ တံဆိပ္နာမည္မွ
(၂၀.၅%)ႏွင့္ဒီဇုိင္းမွ (၁၅.၂%)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားႀကီးႀကီးမားမားေျပာင္းလဲ ႏုိင္သည္။ ထိုသုေတသနရွာေတြ႕ခ်က္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကိုၫႊန္ျပၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္သူမ်ားအား ေစ်းကြက္အလား အလာသစ္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူဦးစားေပးမႈ တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားအသိ ေပးျခင္း ႏွင့္ၫႊန္ျပျခင္းတြင္ စံနမူနာေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အတိမ္းအေစာင္းမခံ ျဖစ္ေစပါသည္။ ပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြးႏွင့္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္မ်ားျပား ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္မွ အလြန္အမင္း ငယ္ရြယ္ေသာ မိုဘိုင္းသံုးစြဲသူမ်ားကို ေသြးေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ပိုင္းျဖတ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိပါ သည္။

ေစ်းကြက္အလားအလာ၊ သံုးစြဲသူဦးစားေပးမႈ၊ မိုဘိုင္းသံုးစြဲသူအေလ့အထမ်ား၊ ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္အတူ Huawei သည္ ျမန္မာျပည္မွ ေဒသႏၲရ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ႏွင့္အညီစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ေပးထားေသာမ်ားစြာေသာပစၥည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ေပးထား ပါသည္။ Huawei ၏ GR3 သည္ ယင္း၏ပထမဆံုးစမတ္ ဖုန္းမ်ားထဲမွတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး Huawei GR3 ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေစ်းသက္သာျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ထဲမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳသူမ်ား ကိုဆြဲေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ စတုိင္က်လွပေသာ GR3 အား တိုက္ေတနီယမ္အညိဳ ေရာင္၊ ေငြႏွင့္ရွန္ပိန္ေရႊဟူေသာ အေရာင္ သံုးေရာင္ျဖင့္ ရႏုိင္ပါသည္။ GR3 သည္ 8-core 64-bit CPU ျဖင့္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာအျမန္ႏႈန္းႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆုိင္ရာ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားေသာ ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ေစသည့္ 4G LTE Cat4 ကြန္ရက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ပါသည္။ 16GB ROM ႏွင့္ 2GB RAM ရွိေသာအဆုိပါ android စမတ္ဖုန္းသည္ ေကာင္းမြန္ ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္သည္မွာေသခ်ာပါသည္။

ယင္းတြင္ေနာက္ကင္မရာ 13MP ရွိၿပီး ေရွ႕ ကင္မရာ 5MP ရွိပါသည္။ အသံုးျပဳ သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏စမတ္ဖုန္းကို Huawei GR5 သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ယင္း၏အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ ေစ်းသက္သာေသာဖုန္း တစ္လံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ေသာမ်ိဳး ဆက္သစ္တစ္ခု၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္လာ ေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ GR5 တြင္ ငယ္ရြယ္ေသာအသံုးျပဳသူမ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ ကင္မရာ၊ ဘက္ထရီႏွင့္အသံုးျပဳသူအေတြ႕အႀကံဳတို႕ျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည္။ GR5 ကင္မရာသည္ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ုိက္သည့္ႀကီးမားေသာ DSLR ကင္မရာကို အစားထုိးထား ေသာေၾကာင့္ GR5 တြင္သံုးစြဲသူစိတ္ေက်နပ္မႈသည္ ထူးျခားမႈရွိသည္။ GR5 တြင္ ၅.၅ လက္မ 1920×1080 pixel မ်က္ႏွာျပင္၊ Android 5.1 (Lollipop) ပါ၀င္ၿပီး Qualcomm Snapdragon 616 processor, 3000mAh ဘက္ထရီျဖင့္ေမာင္းႏွင္ထားၿပီး 13megapixel ကင္မရာျဖင့္ျဖစ္သည္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ Huawei ရဲ႕မ်ိဳး ဆက္သစ္ဖုန္းေတြျဖစ္ၿပီး ေစ်းသက္သာတဲ့ GR series ေတြအေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ ...

<GR5 mini>

Huawei G စီးရီး၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ကုန္အသစ္ျဖစ္ေသာ Huawei GR5 Mini သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားပါ၀င္ကာ လူေနမႈဘ၀၏အေျခခံ က်ေသာအခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ ပါသည္။ Huawei GR5 Mini ကို သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူ၏လက္ဖ်ား ထိပ္တြင္ပင္ရွိေနကာ ေလာ့ဖြင့္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ေ၀မွ်ျခင္း မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ႏုိင္ေစပါတယ္။ Huawei GR5 ကို အေမြဆက္ခံထားေသာ GR5 Mini ၏လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို Fingerprint 2.0, EMUI 4.1 တို႔ျဖင့္ လည္ပတ္ေနမည္ျဖစ္ကာ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည္ထက္ သာလြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္းကို အသားေပးထုတ္လုပ္ ထားပါသည္။

<Fingerprint 2.0>

Huawei GR5 Mini သည္ ေခတ္မီေသာ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္လက္ ေဗြရာစနစ္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္းပါ၀င္ၿပီး လ်င္ျမန္ စြာအာ႐ံုခံႏိုင္ျခင္းကို ေပးစြမ္းကာ ယခင္က ထက္ျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္ၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာေခတ္မီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၃၆၀ ဒီဂရီအသံုးျပဳထားၿပီး စိုစြတ္ေသာလက္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ လက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင့္ေပါင္းစံုမွအသံုးျပဳႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူေစၿပီးမည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္အေန အထားတြင္မဆို သက္ေသာင့္သက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေခတ္မီ လက္ေဗြရာအတည္ျပဳစနစ္ကိုအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္း သည္ ၀.၅ စကၠန္႔အတြင္းပင္ ပြင့္ႏိုင္ ၿပီးဖုန္းေလာ့ဖြင့္ျခင္းအတြက္သာမကဘဲ ဖုန္းကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ Alarm ပိတ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။ Notifications မ်ားအား လက္ေဗြရာ စနစ္အသံုးျပဳ (ေအာက္ သို႕ဆြဲခ်)၍၀င္ေရာက္ႏုိင္သို႕မဟုတ္
(ႏွစ္ႀကိမ္ႏွိပ္)ၿပီးရွင္းပစ္ကာမည္သည့္အရာမ်ားမွာအမွန္တကယ္အေရးႀကီး ေနသည္ကို သိရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ GR5 Mini တြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားၾကည့္ရာ၌ Finger-print ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရႊ႕ကာၾကည့္႐ႈႏိုင္ မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ ပါ၀င္လာပါသည္။

<Design>

Huawei GR5 Mini သည္ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လံုေလာက္ သည့္ ဤစမတ္ဖုန္းကို 0.8mm အလူမီနီယံသတၱဳစပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားကာ ကိုယ္ထည္ တစ္ခုလံုးကို သတၱဳျဖင့္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စမတ္ ဖုန္း၏ အေနာက္ဘက္ကို 3D အေကြးပံုစံဖန္တီးထားၿပီး သတၱဳလိုင္းမ်ားပါရွိကာ စမတ္ဖုန္းအားကိုင္တြယ္ျခင္း ေၾကာင့္ ရရွိမည့္ခံစားခ်က္ကို ဒီဇုိင္းမွ အဓိက ဖန္တီးေပးထားပါသည္။

<Assertive Display>

မ်က္ႏွာျပင္ပါ၀ါထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပါ၀င္ေသာအရာမ်ားထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ ကိုေပါင္းစပ္ ထားေသာ Huawei GR5 mini သည္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လ်င္ျမန္ေသာအလင္းအေမွာင္အခ်ိဳးအစား ခ်ိန္ညိွမႈကို ေထာက္ပံ့ေပး ထားပါ သည္။ ပါ၀င္ေသာအရာမ်ား ခ်ိန္ညိႇမႈဆိုင္ရာေနာက္ခံအလင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ အဓိက ဟာ့၀ဲမ်ားအျပည့္အ၀ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္အတူ pixel တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ားသည္ လ်င္ျမန္ေသာ အလင္းအေမွာင္အခ်ိဳးအစားႏွင့္ လွပေသာမ်က္ႏွာျပင္ကိုရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။

<EMUI 4.x Optimization>

Huawei GR5 mini သည္ေနာက္ခံ၏ အေရာင္ေပၚမူတည္ၿပီး စာသား အေရာင္ မ်ားအလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ညိႇ ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိစာသားမ်ားကို မည္သည့္ ေနာက္ခံႏွင့္မဆို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေစႏိုင္ပါသည္။

<Huawei GR5 Review>

Huawei GR5 ရဲ႕ကိုယ္ထည္ကို သတၱဳသားနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး အေနာက္ ဘက္ကိုယ္ထည္ပိုင္းကိုေတာ့ အလူမီနီယံႏွင့္မဂၢနီစီယံတို႔ေပါင္းစပ္ ထားတဲ့ အျခစ္ပံုစံေလးမ်ားနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားပါတယ္။ ဖုန္းရဲ႕ေဘးေဘာင္ ေထာင့္ခ်ိဳး ပံုစံမွာလည္း CNC processing နည္းပညာနဲ႔အသံုးျပဳပံုေဖာ္ထားတာေၾကာင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိၿပီး အႏုပညာလက္ ရာေျမာက္တဲ့အျပင္ လက္နဲ႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ ရာမွာလည္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိလွပါတယ္။ ဖုန္း အေနာက္ဘက္မွာ အျပင္ဘက္ကို အနည္းငယ္ထြက္ေနတဲ့ကင္မရာကို တပ္ဆင္ထားၿပီး ကင္မရာ ရဲ႕ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ ညအေမွာင္ထဲ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္းကို ေထာက္ပံေပး ႏုိင္တဲ့ Flash မီးကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ကင္မရာ ရဲ႕ေအာက္ဘက္မွာ ေတာ့ GR5 ရဲ႕ အထူးျခားဆံုးစနစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Fingerprint Sensor ကိုေတြ႕ ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဖုန္း Speaker ကိုေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ေအာက္ေဘာင္မွာေတြ႕ႏုိင္ ပါတယ္။ Speaker ရဲ႕ အလယ္မွာေတာ့ USB ေပါက္ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Volume ႏွင့္ Power ခလုတ္မ်ားကို ဖုန္းရဲ႕ညာဘက္ေဘာင္မွာ ျမင္ေတြ႕ ႏုိင္ၿပီး 3.5 mm Audio Jack နားက်ပ္ေပါက္ကို ဖုန္းအေပၚေဘာင္မွာ ထည့္သြင္းထား ပါတယ္။ SIM Slot ႏွစ္ခုကိုဖုန္းရဲ႕ဘယ္ဘက္ေဘာင္မွာထားရွိထားၿပီး ကတ္(၂)ကတ္ႏွင့္ SDကတ္တို႔ကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အသံုး ျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းရဲ႕အထူမွာလည္း 8.15mm သာရွိတဲ့အတြက္ ပါးလႊာၿပီးအျမင္တင့္တယ္ပါ တယ္။5.5 inches ရွိတဲ့ GR5 မွာ အလြန္ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ FHD Display ကိုအသံုးျပဳထားပါတယ္။ Resolution ကေတာ့ 1920×1080 ကိုေဖာ္ျပေပးႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ IPS နည္းပညာပါ၀င္တာေၾကာင့္ ဖုန္းကိုဘယ္႐ႈေထာင့္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္အေရာင္ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိဘဲမူလအေရာင္အတိုင္းေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါတယ္။ 5.5inches မ်က္ ႏွာျပင္ရွိေသာ္လည္း မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ကိုယ္ထည္ကို အခ်ိဳးက်စြာတည္ေဆာက္ထားတာေၾကာင့္ Screen to body ratio 72.5% ရွိၿပီး ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရာမွာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစပါတယ္။ Apical Assertive Display နည္းပညာပါ၀င္တာေၾကာင့္ စခရင္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အရာ၀တၳဳအားလံုးရဲ႕ အလင္း၊ အေမွာင္နဲ႔ အေရာင္ေတာက္ပမႈေတြကို အလို အေလ်ာက္ခ်ိန္ညႇိေပးႏုိင္တဲ့အျပင္ ျပင္ပအရာ၀တၳဳေတြရဲ႕ အေရာင္အေသြး အတိုင္း စခရင္မွာ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါတယ္။

Huawei GR5 မွာ Qualcomm ကုမၸဏီကထုတ္လုပ္ထားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ Snapdragon 616 64bit Octa-core CPU ကိုအသံုးျပဳထားပါတယ္။ A53 1.2 GHz CPU (၄)လံုးနဲ႔ A53 1.5 GHz CPU (၄)လံုး ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳထား တဲ့ Octa-core processor ျဖစ္တဲ့အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္႐ံု သာမက ပါ၀ါသံုးစြဲမႈကို လည္းေခြၽတာေပးပါတယ္။ Adreno 405 GPU က သင့္ရဲ႕ဂိမ္းကစားျခင္းအေတြ႕အႀကံဳကို အေကာင္း မြန္ဆံုး ျမႇင့္တင္ေပးမွာပါ။ Memory ပိုင္းအေနနဲ႔ 2GB RAM ကိုအသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို အဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Internal Memory ကို 16 GB ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့အတြက္ သီခ်င္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို ႏွင့္ဂိမ္းမ်ားစြာကို ထည့္သြင္းထားႏုိင္မွာပါ။ သိုေလွာင္မႈပမာဏအမ်ားအျပား လိုအပ္သူ မ်ားအတြက္လည္း 128GB အထိရွိေသာ MicroSD ကတ္ကို ထပ္မံစိုက္ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

Huawei GR5 မွာ SONY ရဲ႕ 13 megapixel BSI ကင္မရာကို အသံုးျပဳထားတဲ့ အတြက္ အလြန္ၾကည္လင္ ျပတ္သားတဲ့ဓာတ္ပံုမ်ားကို႐ိုက္ကူးေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ အလင္း၀င္ေပါက္ (Apeture) F2.0 ပါ၀င္ တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အလင္းနည္းတဲ့ေနရာမ်ားမွာလည္း ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္လွတဲ့ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ အေရွ႕ကင္မရာကို ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ 5megapixel ကင္မရာထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီး Fingerprint Sensor နဲ႔ Selfie ႐ိုက္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ ျမင္ကြင္းက်ယ္႐ိုက္ခ်က္မ်ား႐ိုက္ကူးႏုိင္ေသာ Panorama, ညအခ်ိန္ တြင္အရာ၀တၳဳမ်ားကိုမိမိမ်က္စိေရွ႕တြင္ျမင္ ေနရသကဲ့သုိ႔ ႐ိုက္ကူးေပးႏုိင္ ေသာ Super Night, အလင္းအေမွာင္ညီမွ်စြာ႐ိုက္ကူးေပးႏုိင္ေသာ HDR, ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ေနခ်ိန္ႏွင့္႐ိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ Focus လုပ္ထားတဲ့ေနရာကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ All-focus, ဓာတ္ပံု႐ိုက္ ကူးေနစဥ္တြင္ Sticker မ်ားႏွင့္ စာသားမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးႏုိင္ေသာ Watermark, ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီးလွ်င္
(၁၀) စကၠန္႔စာအသံသြင္းသိမ္းဆည္းႏုိင္သည့္ Audio note, အေႏွး႐ိုက္ခ်က္ မ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏုိင္တဲ့ Slow-mo ႏွင့္ Selfie ႐ိုက္ကူးရာတြင္္ မိမိ၏ပံုစံအေန အထားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ Perfect Selfie အစရွိတဲ့ ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါတယ္။

<Fingerprint Sensor>

Huawei GR5 ရဲ႕ အထူးျခားဆံုးအစိတ္အပိုင္းကို ေျပာပါဆိုရင္ေတာ့ Fingerprint Sensor ကိုေျပာရမွာပါ။ Fingerprint Sensor ကို လက္တစ္ဖက္ တည္းနဲ႔ အဆင္ေျပစြာအသံုးျပဳႏုိင္မယ့္အေနအထားမွာရွိတာေၾကာင့္ Fingerprint လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လက္ေခ်ာင္းမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသလို လြန္စြာ မွလည္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိလွပါ တယ္။ GR5 ရဲ႕ Fingerprint လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို (1) Security (2) Direct Launch (3) Navigation Bar နဲ႔ (4) Special Features တို႔ဆိုၿပီး အုပ္စု(၄)စု ခြဲႏုိင္ပါတယ္။

<Security>

Fingerprint 2.0 နည္းပညာအသစ္ကို အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ ယခင္ Fingerprint Sensor ထက္ ေလာ့ ဖြင့္ျမန္ႏႈန္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုျမန္ဆန္ လာပါတယ္။ Fingerprint Sensor ေပၚကို လက္တစ္ခ်က္တင္လိုက္႐ံုနဲ႔ ၀.၅ စကၠန္႔အတြင္းဖုန္းကိုေလာ့ဖြင့္ေပးႏုိင္ၿပီး လက္ကိုမည္သည့္အေနအထားမွာ မဆို(၃၆၀°)Fingerprint Sensor ေပၚတင္လိုက္႐ံုႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ေပးႏုိင္ ပါတယ္။ GR5 မွာ လက္ေဗြရာ(၅)ခုကို မွတ္သားထားႏုိင္မွာျဖစ္ တဲ့အတြက္ မိမိရဲ႕လက္ေဗြရာအျပင္ မိမိဖုန္းကိုအသံုးျပဳခြင့္ေပးေစလိုေသာ အျခားလူမ်ား ရဲ႕ လက္ေဗြရာမ်ားကိုပါ မွတ္သားထားႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ Owner Mode ႏွင့္ Visitor mode ဆိုၿပီးလည္း ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားအသံုးျပဳႏုိင္ပါ တယ္။ Owner Mode မွာဖုန္းကိုပံုမွန္အတိုင္းအသံုးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး Visitor Mode မွာ Owner မွ မေတြ႕ မျမင္ေစလိုတဲ့ Contacts မ်ား၊ Apps မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုဖိုင္ မ်ားကိုေဖ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ သုိ႔ျပဳ လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳသူ ရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုလံုၿခံဳေစႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Safe နဲ႔ App Lock ကဲ့သုိ႔ Password ခံ၍အသံုးျပဳရေသာ App တြင္လည္း Fingerprint နဲ႔တြဲဖက္ေပးျခင္းျဖင့္ Password ႐ိုက္သြင္းရာမွာ ၾကည့္မယ့္အခ်ိန္ကို သက္သာ ေစၿပီး Fingerprint နဲ႔ အလြယ္တကူဖြင့္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

<Direct Launch>

ထို႔အျပင္ Register ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ဖုန္းစခရင္ ပိတ္ထားသည့္အေနအထားမွ App မ်ား တိုက္႐ိုက္ဖြင့္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔တိုက္႐ိုက္ေခၚဆိုျခင္းစတဲ့ Quick Launch လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

<Navigation Bar>

ဖုန္းတစ္လံုးမွာ အသံုးအမ်ားဆံုးဖုန္းခလုတ္မ်ားျဖစ္တဲ့ Navigation Bar မွ Back, Home, Recent ခလုတ္ မ်ားကိုလည္း Fingerprint Sensor နဲ႔ပဲ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ Back ခလုတ္ကို အသံုးျပဳလိုလွ်င္ Fingerprint Sensor ကိုလက္ျဖင့္တစ္ခ်က္အသာပုတ္၍လည္းေကာင္း၊ Home ခလုတ္ အသံုးျပဳလိုလွ်င္ Fingerprint Sensor ေပၚသုိ႔ လက္ေခ်ာင္းကို တစ္စကၠန္႔ မွ်တင္ထား၍ လည္းေကာင္း၊ Recent ခလုတ္ကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳလိုလွ်င္ Fingerprint Sensor ေအာက္ဘက္မွ အေပၚဘက္သုိ႔လက္ေခ်ာင္းေလးျဖင့္ ပြတ္ဆြဲ ၍လည္း ေကာင္း၊ Finger Sensor ႏွင့္ပင္ မိမိရဲ႕ဖုန္းကိုလိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

<Special Features>

Selfie ႏွင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးရာတြင္လည္း Fingerprint sensor ေပၚကို လက္ တစ္ခ်က္တင္လိုက္႐ံုနဲ႔ အလြယ္ တကူ႐ိုက္ကူးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိႈးစက္ျမည္ တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း Fingerprint Sensor ကို လက္တင္လိုက္တာနဲ႔ ႏႈိးစက္ပိတ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ Fingerprint Sensor ရဲ႕အေပၚဘက္ျခမ္းကေန ေအာက္ဘက္ ကိုဆြဲပြတ္လိုက္ပါက Notification Bar က်လာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ Fingerprint Sensor ကိုႏွစ္ခ်က္ဆက္တိုက္ထိလိုက္လွ်င္ Notification မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးၿပီး Notification Bar ကို ျပန္ပိတ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မ်ားျပားလွတဲ့ Fingerprint လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မိမိရဲ႕လက္အလြန္အမင္း ေျခာက္ေသြ႕ေနခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ ေခြၽးထြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ ေစအမွားအယြင္း မရွိဘဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

<Battery>

Huawei GR5 ဘက္ထရီမွာ 3000 mAh ပမာဏရွိၿပီး Smart Power Saving Mode ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ပါ၀င္ သံုးစြဲမႈသက္သာေစၿပီး အပူထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ပံုမွန္အသံုးျပဳလွ်င္ (၃၅)နာရီဆက္တိုက္ အသံုးျပဳ ႏုိင္ၿပီး အလြန္အမင္းအသံုးျပဳလွ်င္ (၂၄)နာရီၾကာ အသံုးခံႏုိင္မွာပါ။ 2A Charger ျဖင့္ အားသြင္းမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးထား တာေၾကာင့္ အားသြင္းရာမွာ ပံုမွန္ထက္တစ္ဆခြဲပိုမိုျမန္ဆန္ပါတယ္။

<Speaker & Microphone>

Huawei GR5 ရဲ႕ Speaker ေပါက္ကိုဖုန္းေအာက္ေဘာင္တြင္ ထားရွိထား တာေၾကာင့္ ဖုန္းကိုေမွာက္၍ျဖစ္ေစ၊ အတည့္ျဖစ္ေစ၊ မည္သုိ႔ပင္ထားရွိပါမူ အသံပိတ္ဆို႔ျခင္းရန္မွကင္းေ၀းေစပါတယ္။ Smart PA ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အသံက်ယ္ေလာင္ႏႈန္းကို ၁၈.၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္သည့္အျပင္ Microphone ရဲ႕ အသံဖမ္းယူ ႏုိင္စြမ္းကိုလည္း ၁၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေပး ႏုိင္ပါတယ္။

<System>

Android ရဲ႕လက္ရွိအေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္တဲ့ Android Lollipop ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ထြက္ Version 5.1.1 ႏွင့္အတူ Huawei ကုမၸဏီကိုယ္ပိုင္ UI ျဖစ္တဲ့ EMUI 3.1 ကိုထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ EMUI 3.0 က စတင္ၿပီး ျမန္မာစာကိုတစ္ပါ တည္း ထည့္သြင္းေပးထားတာေၾကာင့္ ျမန္မာစာထည့္သြင္းရန္အတြက္ Warranty အပ်က္ခံ ၿပီး Root ေဖာက္စရာမလိုေတာ့ဘဲ ျမန္မာေဖာင့္မ်ားကို မွန္ကန္စြာဖတ္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Huawei GR5 မွာ mid-end အမ်ိဳးအစား ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ေသာ္လည္း အသံုးျပဳထားေသာ Hardware, Software ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားက Highend စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးကဲ့သုိ႔ပင္ ေကာင္းမြန္လွ ပါတယ္။ GR5 ရဲ႕ တစ္မူထူးျခားတဲ့ Fingerprint လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေတာ့ လူငယ္ေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမွာအမွန္ပါပဲ။

<Huawei GR5 Nine Camera Feature>

လူငယ္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ Huawei ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ GR5 စမတ္ဖုန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ထူးကဲေသာအရည္အေသြးမ်ားတြင္အဆင့္ျမင့္ ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ Selfie ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ Belfie (ေနာက္ပိုင္းအလွ)႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ မ်ားမစားမီ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ တင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေလ့ အထမ်ား ေခတ္စားလာသည္ႏွင့္အညီ အစားအေသာက္မ်ား ကို စားခ်င္စဖြယ္႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္ Food Mode ကဲ့သုိ႔ေသာကင္မရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာပါသည္။ 13MP ႏွင့္အလင္း၀င္ေပါက္ Aperature F.20 တို႔ပါ၀င္လာေသာ အေနာက္ကင္မရာႏွင့္ 5MP အေရွ႕ ကင္မရာ တို႔၏ အဓိကအက်ဆံုးလုပ္ ေဆာင္ခ်က္ (၉)ခ်က္အား မိတ္ဆက္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

<Beauty Mode (၁၀)ခု>

Hollywood,Bollywood ေလာကတြင္သာမက ျပည္တြင္း အႏုပညာ ေလာကမ်ားတြင္ပါအလွျပင္ဖုန္း appl-ication မ်ား အလြန္တရာ ေခတ္စား လွပါသည္။ ကမၻာ့ အေက်ာ္အေမာ္တို႔သည္လည္း ကိုယ္တိုင္႐ိုက္အလွ ဓာတ္ပုံ မ်ားအား ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အတြက္ သီးျခားအလွျပင္ app တစ္ခုအား ေဒါင္းလုတ္ ရယူေနစရာမလိုရန္ Huawei GR5 တြင္ အလွျပင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁၀)ခုကို အသင့္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အဆင့္ ၁ အျဖစ္ ခပ္ပါးပါးအလွမြမ္းမံမႈမွသည္ အဆင့္ ၁၀ airbrushed look ျပင္ဆင္မႈအထိ ပါ၀င္ပါသည္။

<Perfect Selfie Mode>

ၿပီးျပည့္စုံသည့္ Selfie ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရရွိႏိုင္ရန္အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အထူး သျဖင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ား (သို႔) မိသားစုမ်ားႏွင့္စုေပါင္း ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားတြင္ သင့္မ်က္ႏွာကိုေပၚလြင္ေစရန္ ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ Huawei GR5 တြင္ ပါ၀င္ေသာ Perfect Selfie Mode ျဖင့္ သင့္႐ုပ္ပံုကိုမွတ္တမ္တင္ထားပါက ထိုအုပ္စုလိုက္ဓာတ္ပံုမ်ား (Groufie) မွသင့္႐ုပ္ပံုအား မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း ေရြးထုတ္ေပးႏိုင္ကာအလွအပ filter ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ လိုအပ္သည့္ေနရာ မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးကာ သင့္အားျပစ္မ်ိဳးမွဲ႕မထင္အလွျဖင့္ လွပေစကာ လူအမ်ား ၾကားထင္ေပၚ ေနေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

<Fingerprint ID 2.0>

လူငယ္မ်ားအၾကား အထင္ကရဖုန္းအျဖစ္ ေနရာယူ လာေစေသာ Huawei GR5 ၏ အဓိကလကၡဏာမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ Fingerprint ID 2.0 ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ယခင္ဗားရွင္းထက္ရာႏႈန္းျပည့္ ပုိမိုသြက္လက္ျမန္ ဆန္ၿပီးဖုန္း အတြင္းရွိ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိုလည္း စိတ္ခ်ရပါသည္။ ကင္မရာအပါအ၀င္ ဖုန္းအတြင္းပါရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္ တကူဖြင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ ထားပါသည္။ သင္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ေရာက္ေနသည္ဆိုပါစို႔။ လက္တစ္ဖက္တြင္ ေကာ္ဖီခြက္(သို႔) စားစရာတစ္ခုခုကိုင္ၿပီး အျခားလက္တစ္ဖက္တြင္ ဖုန္းျဖင့္လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု႐ိုက္ယူလိုပါသလား၊ ဖုန္းရဲ႕ fingerprint sensor ကိုတစ္ခ်က္ တို႔ထိ႐ံုျဖင့္ ေလာ့ပြင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကင္မရာဖြင့္ကာတစ္ခ်က္တို႔ထိ႐ံုျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

<Good Food Mode>

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ အစားအစာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးၿပီး အမွတ္တရသိမ္းဆည္းျခင္း ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားသို႔တင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ေသာ အေလ့အထတစ္ခုထြန္းကားေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဇာတိၿမိဳ႕ (သို႔)အျခားေဒသ မ်ားသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ထိုေဒသမ်ားရွိ ေဒသထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ အစား အေသာက္ မ်ားသည္ မွတ္တမ္းတင္စရာတစ္ခုအျဖစ္ အေရးပါလွသည္။ ထိုအစားအေသာက္အသစ္အဆန္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးၿပီးမိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားသို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္မွ်ေ၀ျခင္း အေလ့ အက်င့္မ်ားလည္း ထြန္း ကားလာသည္။ ထိုအစားအေသာက္မ်ားကို Huawei GR5 ၏ Good Food Mode ျဖင့္ ႐ုိက္ကူးကာစားခ်င့္ စဖြယ္အစားအေသာက္ မ်ားအျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္

<ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ မ႐ိုက္ကူးခင္ တိုက္႐ိုက္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ>

Huawei GR5 တြင္ သူမတူေအာင္ေကာင္းမြန္ေသာ FHD 5.5" မ်က္ႏွာျပင္ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္းမ်က္ႏွာျပင္က ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူလိုက္သည္ႏွင့္ အလင္းအေမွာင္ကို မူလအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ပုံ၏ အေရာင္အႏု အရင့္ကိုေသသပ္ စြာခ်ိန္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သင့္မိတ္ေဆြ၏ ဓာတ္ပုံအား႐ိုက္ယူသည္ဆိုပါစို႔။ သင့္မိတ္ေဆြ၏ မ်က္ႏွာေပၚက်ေနသည့္ အလင္းအေမွာင္အဆင္မေျပေသး လွ်င္ သင္ေက်နပ္သည္အထိ dynamic range ကိုညႇိၿပီးစိတ္တိုင္းက် ႐ိုက္ယူ ႏိုင္သည့္အျပင္ ႐ုပ္ပုံတည္းျဖတ္ခ်ိန္ကိုလည္းေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

<ပကတိမ်က္စိႏွင့္ျမင္ရသလို ပုံထြက္ေကာင္းေစမယ့္ CMOS sensor>

လွပေသာ႐ႈခင္း႐ႈကြက္၊ ၿမိဳ႕ျပေကာက္ေၾကာင္းတို႔အားဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူသည့္အခါ အျပင္မွာျမင္ရသည္ႏွင့္ ကင္မရာ ႐ုပ္ထြက္မတူသည့္အခါမ်ိဳးရွိတတ္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အသံုးတည့္မည့္ Huawei GR5 ၏ CMOS sensor မွာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားသည့္ တန္ဖိုးႀကီးစမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရတတ္သည့္ ေခတ္အမီဆံုး feature တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္လူ႕မ်က္လံုးကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ၿပီး ကင္မရာမွန္ဘီလူးအတြင္းသို႔ အလင္း ပမာဏလိုအပ္သေလာက္သာ ၀င္ေရာက္ေစၿပီး ရရွိလာေသာဓာတ္ပံု႐ုပ္ထြက္သည္အျပင္တြင္ရွိေသာ သဘာ၀ပံု ကဲ့သို႔ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

<အနီးကပ္ပုံမ်ား အႏုစိတ္႐ိုက္ယူႏိုင္မည့္ 7cm Microshot>

Huawei GR5 သည္ အေ၀းမွဓာတ္ပံုမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေသာ္ လည္း အနီးကပ္ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ကင္မရာ တြင္ပါ၀င္သည့္ 7cm Microshot လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကအႏုစိတ္ဆံုး အပိုင္းကိုပါ ခ်ိန္ရြယ္႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးဆံုးအရာ၀တၳဳမ်ား အားၾကည္လင္ျပတ္ သားစြာခ်ိန္ရြယ္ၿပီး႐ိုက္ယူႏိုင္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါမ်က္စိျဖင့္ အျမင္လွ်မ္းႏိုင္ေသာ သဘာ၀အမႈန္အမႊားမ်ားကိုပင္ ႐ိုက္ယူႏိုင္ၿပီးသင့္ ဓာတ္ပံု အယ္ဘမ္တြင္မရွိဘူးေသးေသာ အရာ၀တၳဳအေသးအမႊားမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားပင္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။

<႐ိုက္ခ်က္ေတြကို အျမန္ျပသေပးႏိုင္မယ့္ time-lapse function>

Time Lapse ဓာတ္ပံုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သလို မိမိသြားလာေသာေနရာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတိုမ်ားကိုလည္း ႐ိုက္ယူႏိုင္ပါသည္။ ပါတီ(သို႔)ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္လႈပ္ရွား မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ယူႏိုင္သလို လမ္းေပၚတြင္ျဖစ္ပ်က္သမွ်မ်ားကိုပါ႐ိုက္ယူ ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအႏုပညာ ရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ၏တစ္ေန႔တာလႈပ္ရွားမႈ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ၊ အႏုပညာမ်ားဖန္တီးမႈတို႔ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ႐ိုက္ကူး မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ပါသည္။ Huawei GR5 ျဖင့္ နိစၥဓူ၀လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံုမွန္ ႐ိုက္ကူးတာထက္ထူးျခား ေသာ တစ္မူထူးကဲသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖန္တီး ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။

<ပတ္၀န္းက်င္ကို အေႏွးျပ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္မည့္ sl)

0 comments:

Post a Comment